Zajęcia wspierające

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (Potocznie nazywane reedukacją) – zajęcia te organizuje się dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się tj. dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia oraz dla uczniów z ryzyka dysleksji.

Celem zajęć jest stymulowanie rozwoju funkcji psychomotorycznych,a w szczególności:

  • funkcji wzrokowej i orientacji przestrzennej,
  • funkcji słuchowej,
  • funkcji kinestetyczno-ruchowej.

Podstawą planowanych z dzieckiem zajęć jest diagnoza zawarta w opinii psychologiczno-pedagogicznej, która określa objawy i przyczyny trudności szkolnych dziecka. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne odbywają się w małych grupach od 2 do 5 osób. Każdy uczeń szkoły posiadający opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej stwierdzającą specyficzne trudności w nauce jest objęty opieką terapeutyczną. Pracę terapeuty wspierają rodzice, którzy również w domu wykonują ćwiczenia zalecone przez nauczyciela. Osobą prowadzącą zajęcia w naszej szkole jest pedagog terapeuta mgr Anna Konkol.

Więcej na ten temat (czym jest dysleksja rozwojowa, jak pomóc dziecku z dysleksją rozwojową, jakie ćwiczenia można stosować w domu) znajdziesz w zakładce po lewej stronie ekranu pt. Terapia pedagogiczna