Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Doradztwo zawodowe jest to proces edukacji zmierzający do kształtowania umiejętności, pomaganie sobie i innym w punktach zwrotnych kariery.

Dla dzieci i młodzieży zajęcia edukacyjno-zawodowe realizowane są w szkole, która stopniowo przygotowuje młodego człowieka do wejścia w dorosłe życie.

Edukacja i praca zawodowa są ze sobą ściśle powiązane. Praca zawodowa bazuje na edukacji, a ta z kolei przygotowuje do pracy zawodowej.

Dynamika zmian na rynku pracy, zdolność i umiejętność dostosowania się do wymogów i oczekiwań pracodawców sprawiają, że planowanie i uświadamianie dzieciom i młodzieży ważności decyzji o wyborze zawodu staje się niezwykle ważna.

Dużą rolę odgrywają w tym procesie wychowawcy klas, nauczyciele i pedagodzy szkolni. Nauczyciele realizując podstawę programową z poszczególnych przedmiotów odnoszą się do celów zawartych w doradztwie zawodowym, tak więc na każdym przedmiocie nauczania realizowane jest doradztwo zawodowe.

Orientacja i poradnictwo zawodowe dla dzieci i młodzieży uczącej się w systemie szkolnym obejmuje cztery etapy:

Szkoła podstawowa realizuje z nich dwa pierwsze:

etap I

Orientacja zawodowa dzieci w klasach I–III obejmuje poznanie pracy w wybranych zawodach w ramach kształcenia. Szkoła i nauczyciele kształtują właściwe postawy dziecka wobec pracy ludzkiej, zapoznają z różnorodnymi zawodami, szczególnie tymi z najbliższego otoczenia dziecka, zawodami ich rodziców i najbliższej rodziny;

etap II

Orientacja zawodowa dzieci w klasach IV–VI polega na wstępnej analizie znaczenia pracy w życiu człowieka i w życiu społeczeństwa. Podczas lekcji przedmiotowych dzieci wstępnie poznają i oceniają różne cechy, własne możliwości i preferencje, potrzebne do wyboru kolejnego etapu kształcenia, czyli gimnazjum, a zwłaszcza gimnazjum z klasami profilowanymi.

/www.lcre-lomza.webd.pl/pdf/Poradnictwo_w_szkole_podstawowej.pdf

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 18 przy ul. Koncertowej 4 prowadzone jest doradztwo zawodowe dla młodzieży. Na spotkania z doradcą zawodowym Poradnia zaprasza uczniów klas VI (wraz z rodzicami), którzy chcą:

  • bliżej poznać samego siebie, swoje umiejętności, zainteresowania, mocne i słabe strony,
  • poznać swoje predyspozycje zawodowe,
  • jak najlepiej zaplanować swoją ścieżkę edukacyjno-zawodową.

Polecamy :

Poradnik dla rodziców „Kim zostanie moje dziecko?”

www.wybieramzawod.pl

www.junior.org.pl

www.perspektywy.pl

www.koweziu.edu.pl

pl.khanacademy.org

Szkolnym koordynatorem doradztwa zawodowego jest pedagog szkolny p. Iwona Kolbus.